η παπαριά της ημέρας: "of course ... are we gluing coffee pots?"

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Εξώδικο κατά της ΔΕΗΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 1] Του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Η. με την επωνυμία «Η ΕΝΩΣΗ», που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Ζαφειράκη 4 και εκπροσωπείται νόμιμα,
2] Του Σωματείου Χειριστών Λ.Κ.Π.Α-Φ/Δ.Ε.Η., που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, οδός 25ης Μαρτίου 50 και εκπροσωπείται νόμιμα,
3] Του Σωματείου Εργαζομένων Δ.Ε.Η. με την επωνυμία «ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ», που εδρεύει στη Φλώρινα, οδός Ηπείρου 28 και εκπροσωπείται νόμιμα.
 
 ΚΑΤΑ
Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»,, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα
Κοινοποιούμενη προς:
1] Τη Διευθύντρια του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας κα. Όλγα Κουρίδου,
2] Τον Τομεάρχη Διεύθυνσης Προσωπικού ΛΚΔΜ κ. Δημήτριο Μπαλτζή.

***************************************************
Δυνάμει της με αριθμό 17588/8-11-2013 ανακοίνωσής της, η καθ’ ης η παρούσα δήλωση προχώρησε στη προκήρυξη [αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2013] 352 θέσεων εργασίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [8μηνες] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης. Μεταξύ των ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν αναφέρεται και αυτή με κωδικό θέσης 122 «ΔΕ χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό», με τον αριθμό των ατόμων μου αιτούνται γι’ αυτή την ειδικότητα να είναι από τους μεγαλύτερους της προκήρυξης, ήτοι 30!
Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη στην εν λόγω ειδικότητα αναφέρονται χαρακτηριστικά:
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1] πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού Τομέα ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων  ή Απολυτήριο Τίτλο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή ή Πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα.
2] άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, Μηχανήματα Ομάδας Α τάξης Α ή χειριστή μηχανημάτων έργου (ΜΕ) ομάδας Α, ειδικότητας  5 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 5.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013.
3] άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική Β/Β.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
1] πτυχίο αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχο πτυχίο σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα, τμήματος ή ειδικότητας.
2] άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, Μηχανήματα Ομάδας Α τάξης Α ή χειριστή μηχανημάτων έργου (ΜΕ) ομάδας Α, ειδικότητας  5 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 5.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013.
3] άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον ερασιτεχνική Β/Β.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(εφόσον οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού Τομέα ή απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Πτυχίο Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων  ή Απολυτήριο Τίτλο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ή Πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) Μηχανολογικών ή Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή ή Πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Μηχανολογικού ή Ηλεκτρολογικού Τομέα.
Επιπλέον, δυνάμει της με αριθμό 17589/8-11-2013 ανακοίνωσής της, η ΔΕΗ προχώρησε και στη προκήρυξη [αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 6/2013] άλλων 66 θέσεων εργασίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου [8μηνες] για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας. Μεταξύ των ειδικοτήτων που προκηρύχθηκαν αναφέρεται και αυτή με κωδικό θέσης 145 «ΔΕ χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό», με τον αριθμό των ατόμων μου αιτούνται γι’ αυτή την ειδικότητα να είναι 8.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη στην εν λόγω ειδικότητα ήταν αυτά που ανωτέρω αναφέρθηκαν.
Αρχικά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η εν λόγω ειδικότητα, ήτοι «ΔΕ χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό» δεν προβλέπεται ΠΟΥΘΕΝΑ, ούτε στον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ, ούτε στην με αριθμό 275/1990 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ, με την οποία εξιδεικεύονταν σαφώς και περιοριστικά οι κατηγορίες και οι ειδικότητες των εργαζομένων στην Επιχείρηση, ούτε σε καμία Ε.Σ.Σ.Ε. ή άλλη διάταξη έχουσα ισχύ νόμου. Κατά συνέπεια, η το πρώτον εμφάνισή της στις ανωτέρω αναφερόμενες προκηρύξεις είναι παράνομη ερχόμενη σε αντίθεση με την ελληνική έννομη τάξη.
Δεύτερον, ως απαιτούμενο προσόν για να επέλθει η επιλογή για την ειδικότητα αυτή προβλέπεται η άδεια μηχανοδηγού-χειριστή ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων, Μηχανήματα Ομάδας Α τάξης Α ή χειριστή μηχανημάτων έργου (ΜΕ) ομάδας Α, ειδικότητας  5 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 5.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης αριθμ. Οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5-3-2013. Στο άρθρο 5 παρ. 2 δε του Π.Δ. 113/12 αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να αποκτηθεί η άδεια χειριστή μηχανημάτων Β ή Α ομάδας. Ειδικότερα, αναφέρεται μεταξύ άλλων «αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα….. υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια χειριστή μηχανημάτων Β η Α ομάδας».
Αφού λοιπόν για πρώτη φορά τώρα εμφανίζει από το πουθενά η ΔΕΗ την επίμαχη ειδικότητα, είναι ηλίου φαεινότερον ότι κανένας δεν έχει προϋπηρεσία στην ειδικότητα αυτή κι άρα κανείς δεν έχει αποκτήσει την επίμαχη άδεια. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας που να δικαιούται την επιλογή  για τις θέσεις στην εν λόγω ειδικότητα.
Οι μόνοι που διαθέτουν σχετική άδεια είναι οι τακτικοί και μόνιμοι υπάλληλοι της επιχείρησης, οι οποίοι μετά από χρόνια εργασίας και κόπου κατάφεραν να πάρουν τις σχετικές άδειες χειριστών.
Φυσικά, η ΔΕΗ γνωρίζοντας την παρανομία της και γνωρίζοντας ότι κανείς δε διαθέτει εμπειρία στη συγκεκριμένη ειδικότητα, αφού αυτή έως σήμερα ήταν ανύπαρκτη, καταλήγει να ζητά επικουρικά ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ για την πρόσληψη στις θέσεις αυτής της ειδικότητας ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗ  διευκρινίζοντας ότι οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν με τον τρόπο αυτό, χωρίς δηλαδή επαγγελματική άδεια-ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΟΙ-θα απασχοληθούν ως βοηθοί χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό-ειδικότητα που επίσης δεν υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ- και θα εργάζονται υπό την επίβλεψη αδειούχου χειριστή.
  Συνεπώς, από τις επιλογές της καθ’ ης η παρούσα εξώδικη δήλωση είναι πασιφανές ότι δεν αναζητά προσωπικό για να εργαστεί και να προσφέρει στην επιχείρηση, όπως τόσα χρόνια κάνει το μόνιμο προσωπικό αυτής, αλλά στόχος της είναι να εκπαιδεύσει προσωπικό για οκτώ μήνες και στη συνέχεια η αποκτούμενη από αυτό το προσωπικό εμπειρία να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όχι από την επιχείρηση και προς όφελός της αλλά από τρίτους που επιθυμούν να γίνουν οι ίδιοι επιχείρηση[ βλέπε ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ] οδηγώντας έτσι στη δημιουργία εργαζομένων των 200 Ευρώ με εργοδότη όχι μία ισχυρή Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αλλά μία ακόμη ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση που μοναδικό σκοπό θα έχει το κέρδος το δικό της αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο.
Πρέπει να τονίσουμε βέβαια ότι σε περίπτωση πρόσληψης των συμμετασχόντων, με τα ελάχιστα, ελλιπή και παράτυπα τυπικά προσόντα που απαιτούνται και απασχόλησης αυτών στις θέσεις εργασίας της ζητούμενης ειδικοτήτας, γεννάται άμεσα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας τόσο των εργαζομένων, της Επιχείρησης όσο και του κοινωνικού συνόλου, αφού η απασχόληση ανειδίκευτου εργαζόμενου εγκυμονεί κινδύνους σοβαρών θανατηφόρων ατυχημάτων και μεγάλης οικονομικής ζημίας σε περίπτωση απευκτέου ατυχήματος.
Η Επιχείρηση, έχουσα εξειδικευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικού έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την κάλυψη των πολύ εξειδικευμένων και επικίνδυνων αυτών αναγκών της το έμπειρο και μόνιμο προσωπικό της.
 Για τους ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους,
 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΑ για τις παρατυπίες που υπάρχουν στις ανωτέρω αναφερόμενες προκηρύξεις  ΣΟΧ ΔΕΗ 5/2013 και ΣΟΧ ΔΕΗ 6/2013 και
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση ανάκληση των εν λόγω προκηρύξεων και τη ματαίωση της πρόσκλησης για πρόσληψη όσων επιλεγούν για τις 30 θέσεις στο Νομό Κοζάνης και τις 8 θέσεις στο Νομό Φλώρινας για την ειδικότητα «ΔΕ χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό».
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕ ΕΑΝ ΚΙ ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ.
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και προκειμένου να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το κείμενο αυτής στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Πτολεμαΐδα 20 Φεβρουαρίου 2014
Για το σωματείο «Η ΕΝΩΣΗ»


Για το σωματείο χειριστών Λ.Κ.Π. Α-Φ/Δ.Ε.Η.

Για το σωματείο «ΛΗΓΚΥΣΤΙΣ»